سیمون بولیوار(۶۴)

سیمون بولیوار(۶۴)
عنوانسیمون بولیوار(۶۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرگرینگهوس, دیرک
تاریخ تولد - وفات

١٩١٨-١٩٧٤

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥١

شماره صفحهص٦٤
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعتصویر, تصویر کتاب, دیرک گرینگهوس, سیمون بولیوار, طراحی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل