سیستم تعلیم و تربیت و تشکیلات فرهنگی کشور انگلستان

عنوانسیستم تعلیم و تربیت و تشکیلات فرهنگی کشور انگلستان
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۰ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰-۳۱
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله به صورت جامع اوضاع فرهنگی انگلستان را بازگو می‌کند وضعیت ساختمان مدارس ، وظایف شوراهای محلی تعلیماتی ، وظیفة اختصاصی وزارت فرهنگ ، وظایف ادارة بازرسی ، وضعیت آموزش اجباری که شامل دوره‌ی ابتدایی ، دورة دبیرستان و نحوة امتحانات می‌شود ، مدارس متوسطه محلی ، مدارس کودکان استثنایی، برنامه‌ی غذا و کمک های دیگر، سرویس بهداشت در مدارس.