سیری در تکامل ادبیات کودکان و بررسی عوامل مؤثر در آن

عنوانسیری در تکامل ادبیات کودکان و بررسی عوامل مؤثر در آن
گونهمقاله
نویسندگانبیانی, احمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

مهر ١٣٥٦

شماره

دوره ٤٧ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٦٩–١٨٠
موضوعبیانی، احمد, تاریخ و نقد, شورای کتاب کودک, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله روند تکامل ادبیات کودکان در سده های ۱۸ و ۱۹ به شکل کوتاه بررسی شده و عوامل سازنده ی ادبیات کودکان و نوجوانان در سطح جهانی و ایران شناسانده شده اند. پس از آن به مراکز فرهنگی ویژه ی کودکان در ایران، همچون شورای کتاب کودک و کانون پرورش فکری کودکان اشاره شده است. آن گاه ریشه های اجتماعی ادبیات کودکان مورد بررسی قرار گرفته و هدف های ادبیات کودکان و ضرورت کتاب خوانی کودکان بیان شده است. سپس نکاتی درباره ی شعر کودکان و ارائه ادبیات به کودکان اشاره شده است.