سیاست اداری و سیاست فرهنگی

عنوانسیاست اداری و سیاست فرهنگی
گونهمقاله
ناشرسخن
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

بهمن و اسفند ۱۳۳۹

شماره

دوره۱۱ ش۱۰و۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰۳۳-۱۰۴۰
موضوعسخن, سیاست آموزشی, سیاست فرهنگی, مقاله, هدف های آموزش و پرورش
متن کامل

بررسی سامانه ی آموزش و پرورش کشور که به دلیل اهمیت دادن به مدرک تحصیلی، بدون توجه به علم و دانش فارغ التحصیلان سبب فساد فرهنگی و فساد اداری شده است.Sports brands | Nike Shoes