سنگ پشت و پلنگ خانه می سازند(۴۲)

سنگ پشت و پلنگ خانه می سازند(۴۲)
عنوانسنگ پشت و پلنگ خانه می سازند(۴۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۷

شماره صفحهص۴۲
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, سنگ پشت و پلنگ خانه می سازند, طراحی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل