سنجش علاقه دانش آموزان دختر و پسر به برنامه های تلویزیون

عنوانسنجش علاقه دانش آموزان دختر و پسر به برنامه های تلویزیون
گونهپایان نامه
پدیدآورندگاناقتداری, احمد, خدامی, عباس, ظهیری, داراب, محمودی, حسین, ابوالفتح, مهین
متن کامل

بررسی میزان علاقه‌ی دانش آموزان دختر و پسر به برنامه های تلویزیون و رابطه‌ی اوقات فراغت با نظام آموزشی با استفاده از پرسشنامه برای پی بردن به علائق و استعدادهای دانش آموزان.