سرآغاز پاورقی نویسی در ایران

عنوانسرآغاز پاورقی نویسی در ایران
گونهمقاله
شماره دسترسی١١٢٢٢
نویسندگانقاسمی, فرید
ناشرجهان کتاب
سال تولد۱۳۷۹
تاریخ نشر

آذر ١٣٧٩

شماره

س ٥ ش ١٨،١٧ (١١٣-١١٤)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٨
موضوعپاورقی, قاسمی، فرید, نشریه ها
متن کامل

مختصری درباره ی پاورقی نویسی در شصت سال نخست روزنامه نگاری در ایران به همراه فهرستی از پاورقی های روزنامه های ایران، مرآت السفر و مشکوه الحضر، روزنامه نظامی، روزنامه علمی، فرهنگ، اطلاع، و دانش، شرف و ناصری.