سخنرانی در دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌

عنوانسخنرانی در دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
گونهسند
شماره دسترسی۳۵۲ت‌
فرستندهیوسفی, غلامحسین
گیرندهسعیدی, عباس
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۵
تاریخ نشر

۲۱اسفند ۱۳۵۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعسند, عباس سعیدی ( سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی ), غلامحسین یوسفی ( گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی ), منابع نوشتاری
متن کامل

دعوت از ل‍ی‍ل‍ی‌ آه‍ی‌(ایمن) برای سخنرانی درباره ارزش‌ و اه‍م‍ی‍ت‌ ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‌ در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد .latest Running | Men’s shoes