ساعات تدریس زبان فارسی در مدارس ارامنه

عنوانساعات تدریس زبان فارسی در مدارس ارامنه
گونهسند
شماره دسترسی۶۱۱ت
فرستندهاداره کل معارف. دایره تعلیمات عمومی,
گیرندهاداره معارف و اوقاف گیلان,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۲
تاریخ نشر

۲۰ آذر ۱۳۱۲

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعاداره کل معارف دایره تعلیمات عمومی, اداره معارف و اوقاف گیلان, ارامنه, زبان ملی, سند, مدرسه اقلیت های دینی, منابع نوشتاری
متن کامل

تاکید بر اجرای کامل برنامه وزارت معارف در مدارس ارامنه بندر پهلوی. در این نامه بر فرستادن رونوشت این نامه به تبریز و اصفهان و نقاطی که مدارس ارمنی دارند تاکید شده است.