زمستان را برای بچه ها خوشایند سازید

عنوانزمستان را برای بچه ها خوشایند سازید
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲-۲۳
موضوعروانشناسی کودک, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی تأثیرات روانی فصل زمستان بر کودکان و پیشنهادهایی درباره نوع پوشش و بازی های کودکان در این فصل .latest Running Sneakers | Air Jordan