روز جهانی کتاب کودک

عنوانروز جهانی کتاب کودک
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۵۷

شماره

س۳ ش۸۷۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
موضوعرستاخیز, روز جهانی کتاب کودک, مقاله
متن کامل

توضیحاتی درباره ی برگزاری روز جهانی کتاب کودک که چون در ایران همزمان با سیزده بدر است، از چهاردهم فروردین به مدت یک هفته برگزار می شود.