روزنامه و مدرسه

عنوانروزنامه و مدرسه
گونهمقاله
شماره دسترسی١٢٥٦٤
نویسندگانقاسمی پویا, اقبال
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٤-

عنوان فرعیدو یار همسنگر در دوره قاجار "
ناشرباستانشناسی و تاریخ
سال تولد۱۳۷۱
تاریخ نشر

آبان ١٣٧١

شماره

س ٦ ش ٢،١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٤٦-٥٧
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعقاسمی پویا، اقبال, نشریه آموزشگاهی, نشریه ها
متن کامل

روند تاریخی انتشار روزنامه ها در داخل و خارج از کشور، روزنامه های شهرستان ها، روزنامه های غیردولتی، روزنامه های زنان و بررسی وضعیت روزنامه ها و روزنامه نگاران، و مدرسه ها و مدیران آن از جنبه ی همسانی رخدادهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی تأثیر گذار بر کار این دو نهاد فرهنگی در دوره ی قاجار و تاثیر این دو نهاد بر یکدیگر.Nike air jordan Sneakers | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff