رود و دریا

عنوانرود و دریا
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۳-۱۳۸۷

ناشرپيک نوجوانان
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

سال تحصيلي ۱۳۵۷-۱۳۵۸

شماره

دوره ۷ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
موضوعادبیات تالیف, پیک نوجوان, دولت آبادی، پروين, شعر, مقاله
متن کامل

شعری درباره ی رودی که در جویبار جاری می شود، از باغ می گذرد و به گل ها و سبزه ها سرسبزی و زندگی می دهد و خودش هم در آخر به دریا می پیوندد.