رنج بسیار

عنوانرنج بسیار
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

تیر ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۰-۴۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعمقاله, مکتب مام
متن کامل

در مورد مؤسسات نگهداری کودکان بیسرپرست در امریکا .