رشد شایستگی اجتماعی معلم

عنوانرشد شایستگی اجتماعی معلم
گونهمقاله
نویسندگانشعاری نژاد, علی اکبر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۴-

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۱
تاریخ نشر

۱۳۴۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۵-۴۹
موضوععلی اکبر شعاری نژاد, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب ویژگی های آموزش و پرورش جدید که توجه به زندگی اجتماعی را ذکر کرده و همچنین هدف اصلی آموزش وپرورش که آماده ساختن کودکان ونوجوانان برای مفید بودن و منشاء اثر شدن در جامعه است را عنوان کرده است و بعد از آن به این موضوع اشاره شده که معلمان برای رسیدن به هدف ارزنده آموزش و پرورش چگونه باید باشند ودر راه رسیدن به این هدف سؤالاتی باید از خود بکنند. و اینکه شرایطی باید داشته باشند تا آمادگی کاملی برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی را داشته باشند