راه خانه خورشید(۲۰)

عنوانراه خانه خورشید(۲۰)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرممیز, مرتضی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۵-۱۳۸۴

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۸

شماره صفحهص۲۰
وضعیت رنگ

نقاشی(گواش)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, راه خانه خورشید, کتاب مصور, مرتضی ممیز, منابع دیداری
متن کامل
راه خانه خورشید(۲۰)