راهنمای معلم : کودکان دشوار

عنوانراهنمای معلم : کودکان دشوار
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۴ن ا
نویسندگاناما, اودو, پرهام, مهدي
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۴۹

شماره

دوره ۴۰ ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۵-۴۲
پدیدآورندگان

ترجمه مهدي پرهام

موضوعاودو اما, دانش آموزان ناسازگار, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, مهدي پرهام
متن کامل

اشاره رفتارهای ویژه ای که ممکن در تعدادی از دانش آموزان وجود داشته باشد و بررسی چند نمونه از این ویژگی ها مثل کم هوشی، تیز هوشی یا زود رسی، تاخیر، گریز از مدرسه، دزدی، دروغگویی، بی ادبی، هیجان و بیقراری همراه با ارائه ی راهکارهایی درباره ی برخورد با این دانش آموزان.