دو کلاس یکی کردن و یک کلاس را در دو سال پیمودن

عنواندو کلاس یکی کردن و یک کلاس را در دو سال پیمودن
گونهمقاله
نویسندگانامامی, حسام الدین
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۴-۲۷
پدیدآورندگان

مترجم: حسام الدین امامی

موضوعجهش تحصیلی, حسام الدین امامی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی مشکلات روحی و روانی دانش آموزان جهشی و مردودی.