دو تا قصه قشنگ: راجع به مداد و رنگ(۲)

عنواندو تا قصه قشنگ: راجع به مداد و رنگ(۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرسوته یف, ولادیمیر گریگوریویچ
تاریخ تولد - وفات

١٩٠٣-١٩٩٣

سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[٢]
وضعیت رنگ

نقاشی(قلم و آبرنگ)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, دو تا قصه قشنگ :راجع به مداد و رنگ, کتاب تصویری, منابع دیداری, ولادیمیر گریگوریویچ سوته یف
متن کامل
دو تا قصه قشنگ: راجع به مداد و رنگ(۲)