دهقان و پریان درخت:افسانه های کشور غنا(۱۴)

دهقان و پریان درخت:افسانه های کشور غنا(۱۴)
عنواندهقان و پریان درخت:افسانه های کشور غنا(۱۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۱

شماره صفحهص۱۴
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, دهقان و پریان درخت :افسانه های کشور غنا, طراحی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل