دنیای بچه ها: تقسیم یک سیب

عنواندنیای بچه ها: تقسیم یک سیب
گونهمقاله
نویسندگانمنصوری, ثریا
ناشربامشاد
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

۱۲ تا ۱۹ فروردین ۱۳۳۶

شماره

س۲ ش۳۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۴-۶۵
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

ترجمه ثریا منصوری

موضوعبامشاد, ثریا منصوری, مقاله
متن کامل

جیم و جک بر سر نیمة بزرگتر سیب دعوامی کردند. ناگهان پیرمرد سفید مویی را دیدند. پیرمرد از علت دعوای آنها مطلع شد و با چاقو قسمتی از سیب جیم را برید و خورد ولی آن ها راضی نبودند. پس تکه ای از سیب جک را هم برید و خورد. پیرمرد آنقدر خورد تا دیگر سیبی نماند. سپس پیرمرد از کوله‌پشتی خود دو سیب بزرگ در آورد به آنها داد و ناپدید شد