دشواریهای ناشی از مناسبات خانوادگی

عنواندشواریهای ناشی از مناسبات خانوادگی
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸-۱۳، ۳۶-۳۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعمقاله, مکتب مام
متن کامل

گزارش نتیجه ی تحقیقاتی که بر روی جوانان ایرانی انجام شده و مشکلات خانوادگی و شخصیتی آن ها، افکارشان و زندگی شان را مورد بررسی قرار داده است. در ادامه به فعالیت هایی که از سوی نهادهای گوناگون برای بهبود بخشیدن به زندگی جوانان انجام شده، اشاره کرده است.