در یک مستعمره فرانسوی - مردم و کودکان چه حالی دارند

عنواندر یک مستعمره فرانسوی - مردم و کودکان چه حالی دارند
گونهمقاله
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۲

شماره

س۳ ش۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۹-۴۰
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعبهداشت کودک, تونس, حمایت کودکان, مقاله
متن کامل

بررسی اوضاع بد و محرومیت های فراوان زنان و کودکان در کشور تونس، مستعمره ی کشور فرانسه از جمله: نبودن بیمارستان ویژه ی کودکان و شمار اندک دانش آموزان در این کشور.