در شهر ما

عنواندر شهر ما
گونهمقاله
ناشرروشن فکر
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

١٣٣٢

شماره

س ١ ش ١٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٦
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

موضوعبامداد، بدرالملوک, دبستان نمونه, دبستان ها
متن کامل

گزارشی از " دبستان نمونه " که مؤسس آن بدرالملوک بامداد است و در سال ۱۳۳۰ تأسیس شده است. در این مدرسه افزون بر کتاب های مدرسه ای، زبان انگلیسی تدریس می شود و کارهای فوق برنامه نیز انجام می شود.spy offers | Releases Nike Shoes