در جهان دانش و هنر: جشنواره ها

عنواندر جهان دانش و هنر: جشنواره ها
گونهمقاله
ناشرسخن
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۴۲

شماره

دوره۱۴ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۱۵-۲۱۶
موضوعجشنواره بین المللی فیلم های هنری، تربیتی و آموزشی (اولین: ۱۳۴۲: تهران), سخن, مقاله, وزارت فرهنگ
متن کامل

گزارشی کوتاه درباره ی برگزاری اولین جشنواره ی بین المللی فیلم های هنری، تربیتی و آموزشی در ایران از ۳۰ خرداد تا ۱۷ تیر ۱۳۴۲.