در تهران یک دبستان به سبک دبستان های امریکایی تأسیس شده است

عنواندر تهران یک دبستان به سبک دبستان های امریکایی تأسیس شده است
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۳۰

شماره

دوره۹ ش۲۹ (۴۶۶)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبدرالملوک بامداد, ترقی, دبستان بامداد, مقاله
متن کامل

گزارش راه اندازی دبستان نمونه، زیر نظر بدرالملوک بامداد به شیوه ی جدیدترین مدرسه های آمریکایی. در این مدرسه درس ها به شکل عملی به دانش آموزان داده می شود و آنها در هفته چند ساعت از وقت خود را به درست کردن کارهای دستی می پردازند.Best jordan Sneakers | Air Jordan Release Dates 2020