در تابستان مراقب کودکانتان باشید

عنواندر تابستان مراقب کودکانتان باشید
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, احیائی،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۳۲۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاحیائی، محمود, بهداشت کودک, رستاخیز, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی تأثیرگرمازدگی، آفتاب زدگی، کم خونی، ضعف اعصاب و دیگر بیماری های فراگیر تابستانی روی کودکان.