در انجمن شهرستان رضائیه: کتابخانه های اکثر مدارس بروی دانش آموزان بسته است

عنواندر انجمن شهرستان رضائیه: کتابخانه های اکثر مدارس بروی دانش آموزان بسته است
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۷۶۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
موضوعرستاخیز, کتابخانه آموزشگاهی, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی برگزاری جلسه ی انجمن شهرستان رضائیه و انتقاد به عملکرد انجمن و بسته شدن کتابخانه های بیشتر مدرسه های رضائیه بر روی دانش آموزان.trace affiliate link | Air Jordan