درخواست مجوز نشریه برای مدرسه اناثیه امریکایی

عنواندرخواست مجوز نشریه برای مدرسه اناثیه امریکایی
گونهسند
شماره دسترسی۴۹ت‌
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۸
تاریخ نشر

۲۰بهمن ۱۳۰۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵ص
موضوعایراندخت ارافی(مدرسه اناثیه امریکایی طهران), دختران دانش آموز (نشریه), دختران دانش آموز (نشريه), سند, مدرسه اناثیه امریکایی, منابع نوشتاری, نشریه آموزشگاهی, نشريه آموزشگاهي, وزیر معارف
متن کامل

درخواست صدور مجوز برای نشریه‌ی "دختران دانش آموز" مدرسه اناثیه امریکایی به امتیاز و مدیر مسئولی ایراندخت ارافی و پاسخ اداره معارف .spy offers | Sneakers