درباره ی کتابهای درسی در سمینار مشورتی کتابهای درسی

عنواندرباره ی کتابهای درسی در سمینار مشورتی کتابهای درسی
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۳

شماره

دوره۴۳ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۴۹-۴۵۱
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

سخنرانی و نتیجه گیری کاظم ودیعی در پایان سمینار مشورتی کتاب های درسی.latest Running | Nike Shoes