درباره قصه های کودکانه بهرنگ: فعالیتی تازه در زمینه ی ادبیات کودکان

عنواندرباره قصه های کودکانه بهرنگ: فعالیتی تازه در زمینه ی ادبیات کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی١٥٠٩٦
نویسندگانمحمدزاده صدیق, حسین
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٤-

ناشرخوشه
سال تولد۱۳۴۶
تاریخ نشر

اسفند ١٣٤٦

شماره

س ١٣ ش ٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٤٢-٤٥
موضوعصمد بهرنگی, م‍ح‍م‍دز‌اده‌ ص‍دی‍ق‌، ح‍س‍ی‍ن‌, نقد ادبی
متن کامل

نقد و بررسی قصه های صمد بهرنگی و بررسی میزان تأثیرپذیری او از افسانه های عامیانه و ملی آذربایجان و بازتاب آن در قصه هایش.Running sport media | Real Talk: adidas Stan Smith, Forever - Fotomagazin