دختر شاهسون با لباس محلی

دختر شاهسون با لباس محلی
عنواندختر شاهسون با لباس محلی
گونهعکس
عکاسسوروگین, آنتوان
سال انتشار۱۲۷۱
تاریخ نشر

دهه ۱۳۱۰ق.= (۱۲۷۱)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعآنتوان سوروگین, دختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

احتمالا دخترک را برای مراسم عروسی آماده کرده‌اندbuy footwearNew Balance Fuelcell Rebel Review , Mme