دختر بچه و کالسکه

دختر بچه و کالسکه
عنواندختر بچه و کالسکه
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعدختران, عکس, کالسکه کودک
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل