دختر بچه، تهران

دختر بچه، تهران
عنواندختر بچه، تهران
گونهعکس
عکاسسوروگین, آنتوان
سال انتشار۱۲۸۳
تاریخ نشر

۱۹۰۴= (۱۲۸۳)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعآنتوان سوروگین, دختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل