دختربچه و اسباب بازی

دختربچه و اسباب بازی
عنواندختربچه و اسباب بازی
گونهعکس
شماره دسترسی۱۱۲ ع
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعاسباب بازی ها, دختران, عروسک ( اسباب بازی), عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

عروسکSports brandsnike fashion