دختربچه

دختربچه
عنواندختربچه
گونهعکس
عکاسآقایانس, میشون
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعدختران, عکس, میشون آقایانس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل