دختران ملیله دوز و بافنده ارمنی در مدرسه دخترانه در جلفای نو

دختران ملیله دوز و بافنده ارمنی در مدرسه دخترانه در جلفای نو
عنواندختران ملیله دوز و بافنده ارمنی در مدرسه دخترانه در جلفای نو
گونهعکس
سال انتشار۱۲۳۷
تاریخ نشر

(۱۲۳۷)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعارامنه, دختران, عکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه دخترانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

دیر راهبه ها