دختران روستای ونیق ارسباران

دختران روستای ونیق ارسباران
عنواندختران روستای ونیق ارسباران
گونهعکس
شماره دسترسی۱۱۳ ع
سال انتشار۱۳۴۸
تاریخ نشر

۱۳۴۸

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعدختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل