دختران دانش آموز و معلم روستای ونیق ارسباران

دختران دانش آموز و معلم روستای ونیق ارسباران
عنواندختران دانش آموز و معلم روستای ونیق ارسباران
گونهعکس
شماره دسترسی۱۱۳ ع
سال انتشار۱۳۴۷
تاریخ نشر

ارديبهشت ۱۳۴۷

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه دخترانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل