دختران ارمنی در مدرسه‌ای در جلفا

دختران ارمنی در مدرسه‌ای در جلفا
عنواندختران ارمنی در مدرسه‌ای در جلفا
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعارامنه, عکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه دخترانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل