دبیران و کارکنان دبیرستان هراتی

دبیران و کارکنان دبیرستان هراتی
عنواندبیران و کارکنان دبیرستان هراتی
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعدبیرستان هراتی, عکس, مدرسه پسرانه
منابع

موزه‌ي آموزش و پرورش اصفهان

متن کامل

از چپ: عین الیقین، مهندس خوشی، کتابی، کیوان، جهانشاه، عجمی، بهشتی، جم نژاد، ؟، ؟، درمیتنی، ؟، ملاباشی، دکتر محمد جواد شریعت، عماد مدرس خراسانی، ؟، گلشنی، زندیه، مهدی روضاتی، مقتدری زاده، دکتر کمال موسوی، ؟.