دبیران و دانش آموزان کلاس سوم دبیرستان دولتی شاه عباس

دبیران و دانش آموزان کلاس سوم دبیرستان دولتی شاه عباس
عنواندبیران و دانش آموزان کلاس سوم دبیرستان دولتی شاه عباس
گونهعکس
سال انتشار۱۳۳۶
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۶

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه, مدرسه دولتی, مدرسه شاه عباس
منابع

آرشيو موزه‌ي آموزش و پرورش اصفهان

متن کامل