دبستان روستایی تک آموزگار

عنواندبستان روستایی تک آموزگار
گونهمقاله
نویسندگانلاوگراو, ن. س., سمیعی, احمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۴۹

شماره

دوره ۴۰ ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱-۱۹
پدیدآورندگان

ترجمه: احمد سمیعی

موضوعآموزش ابتدائی, آموزش روستاییان, احمد سمیعی, لاوگراو، ن. س, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

معرفی دبستان های تک‌آموزگاره ی روستایی که تقریباً در سراسر جهان رایج می‌باشد. انتظاراتی که از مدرسه ی روستای وجود دارد را بیان کرده و موفق بودن طرح های روستایی سازی را مستلزم فراهم آوردن امکانات کافی در روستا دانسته است. در ادامه به چگونگی سامان دادن به مدرسه های تک آموزگاره و تقسیم کردن کلاس به چند سطح پرداخته و در نهایت شاگردان این نوع مدرسه ها را افرادی موفق تر و کاردان تری می داند.affiliate tracking url | Best Selling Air Jordan 1 Mid Light Smoke Grey For Sale 554724-092