دانش آموزان کلاس پنجم و ششم مدرسه پهلوی

دانش آموزان کلاس پنجم و ششم مدرسه پهلوی
عنواندانش آموزان کلاس پنجم و ششم مدرسه پهلوی
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۵
تاریخ نشر

۱۷ آذر ۱۳۰۵

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, غلامحسین مفید, مدرسه پسرانه, مدرسه پهلوی, ورزش
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

دانش آموزان در حال ورزش، غلامحسین مفید نیز در عکس است