دانش آموزان کلاس پنجم دبستان فرهاد

عنواندانش آموزان کلاس پنجم دبستان فرهاد
گونهعکس
شماره دسترسی۶۰ ع
سال انتشار۱۳۴۵
تاریخ نشر

۱۳۴۵

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه غیر دولتی, مدرسه غیردولتی, مدرسه فرهاد, منابع دیداری
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

سمت راست قمر صدقی (معلم) ، محبوب نورصالحی (کتابدار)Asics footwear | NIKE

دانش آموزان کلاس پنجم دبستان فرهاد