دانش آموزان و معلمان مدرسه‌ی آلیانس، همدان

دانش آموزان و معلمان مدرسه‌ی آلیانس، همدان
عنواندانش آموزان و معلمان مدرسه‌ی آلیانس، همدان
گونهعکس
سال انتشار۱۲۸۸
تاریخ نشر

۱۹۰۹= (۱۲۸۸)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه آلیانس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه پسرانه
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل