دانش آموزان و معلمان، یزد

دانش آموزان و معلمان، یزد
عنواندانش آموزان و معلمان، یزد
گونهعکس
سال انتشار۱۳۲۶
تاریخ نشر

دسامبر ۱۹۴۷= (۱۳۲۶)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه مختلط
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل