دانش آموزان و معلمان، اصفهان

دانش آموزان و معلمان، اصفهان
عنواندانش آموزان و معلمان، اصفهان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۴
تاریخ نشر

۱۹۲۵- ۱۹۲۶= (۱۳۰۴-۱۳۰۵)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه پسرانه
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل