دانش آموزان مدرسه افشین روستای گومش

دانش آموزان  مدرسه افشین روستای گومش
عنواندانش آموزان مدرسه افشین روستای گومش
گونهعکس
شماره دسترسی۱۱۳ ع
سال انتشار۱۳۴۸
تاریخ نشر

زمستان ۱۳۴۸

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه افشین, مدرسه پسرانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل