دانش آموزان دختر چهارم دبستان

دانش آموزان دختر چهارم دبستان
عنواندانش آموزان دختر چهارم دبستان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۳۰
تاریخ نشر

۱۳۳۰

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه دخترانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل